นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

   บริษัทผู้ดำเนินการเว็บไซด์ housecondoshow.com ดำเนินการอย่างจริงจังในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูลด้านล่างนี้ เกี่ยวกับการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาการเก็บรักษาของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย รวมไปถึงสิทธิ ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และช่องทางการติดต่อหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

 • ข้อมูลที่ท่านให้ไว้โดยตรง ข้อมูลที่รวบรวม เช่น ข้อมูลที่ท่านใช้ในการสมัครใช้บริการและข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในเว็บไซต์ หรือข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านติดต่อ
  ข้อมูลส่วนตัว อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ สถานภาพสมรส ช่วงอายุ
  ข้อมูลการติดต่อ อาทิเช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่
 • ข้อมูลด้านเทคนิค ที่ได้รับจากการใช้บริการ อาทิ การเข้าใช้งานเว็บไซต์และระบบต่าง ๆ ข้อมูลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลอุปกรณ์ที่ท่านใช้สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกเว็บไซต์ ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้เว็บไซต์ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าเว็บไซต์ เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหา การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในเว็บไซต์ และข้อมูลที่เราได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลอื่นๆ ใช้เพื่อจุดประสงค์ดังนี้

 • เพื่อประโยชน์ในการใช้งานบริการต่างๆ
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานด้านต่างๆ
 • เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลท่าน เพื่อการบริการผ่านข้อมูลการติดต่อที่ได้ให้ไว้
 • เพื่อให้การใช้บริการ สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต

การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจเปิดเผยให้กับบริษัทผู้ดำเนินการจัดงาน ภายใต้ความยินยอมของท่าน เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการให้บริการในด้านต่างๆ โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดและตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
 • นอกจากนี้หากมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยหน่วยงานทางกฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานรัฐบาล

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บตามระยะเวลาที่จำเป็น เมื่อท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่เหมาะสมและจำเป็นในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ

การปกป้อง รักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

 • การรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อรองรับความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสูงที่สุดรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์บนมาตรฐาน SSL (Security Socket Layer) ที่อนุมัติให้แก่เว็บไซต์โดย CA (Certificate Authority) ถูกเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูล เช่น ข้อมูลส่วนตัว เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึง การดัดแปลง และการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต

การเปลี่ยนแปลง แก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในบางครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราจะเปิดเผยนโยบายการให้ลูกค้าทราบผ่านเว็บไซต์ อย่างชัดเจนตามความเหมาะสม เมื่อมีการเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือรับการบริการจากทางเรา

นโยบายการใช้คุกกี้

  เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (รวมเรียกว่า “คุกกี้”) บนเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ให้คุณได้ และช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ได้อีกด้วย คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ที่ประกอบด้วย ตัวอักษรและตัวเลขที่ถูกดาวน์โหลดไปยังบนฮาร์ดไดรฟ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน คุณสามารถเลือกเปิดหรือปิดการใช้งานคุกกี้ได้โดยการปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก AboutCookies.org)

  ประเภทของคุกกี้ที่ใช้

  คุกกี้ที่จำเป็นอย่างแน่นอน

  • คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับการให้บริการเพื่อช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการและเข้าถึงการทำงานต่างๆ เช่น คุกกี้ที่ช่วยจัดการให้คุณสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

  • คุกกี้เหล่านี้ ช่วยให้เราสามารถวัดผลการทำงาน โดยประมวลผลจากจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่าง ๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยเราในการปรับปรุงเว็บไซต์ ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้เข้าชมให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตน

  คุกกี้เกี่ยวกับการทำงาน

  • คุกกี้เหล่านี้ ใช้ในการจดจำคุณช่วยให้เราจดจำค่าที่คุณเลือกได้

  คุกกี้ของบุคคลภายนอก

  • คุกกี้ที่นอกเหนือจากของเว็บไซต์ ที่ติดตั้งโดยโดเมนอื่นที่ผู้ใช้งานเข้าชมอยู่ หากมีการติดตั้งคุกกี้ผ่านเว็บไซต์ก็จะถือเป็นคุกกี้ของบุคคลภายนอก คุกกี้เหล่านี้อาจติดตั้งโดยผู้ให้บริการภายนอกที่เราใช้บริการของพวกเขา

วิธีการติดต่อเรา

หากมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือ ต้องการใช้สิทธิหรือต้องการคำอธิบายเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าวข้างต้น โดยใช้รายละเอียดการติดต่อดังต่อไปนี้

 • สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย เลขที่ 170 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1ห้อง 170/52 ชั้น 17 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 • อีเมล : [email protected]
 • สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร 77/60 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 16 E ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม.10600
 • อีเมล : [email protected]
 • สมาคมอาคารชุดไทย เลขที่ 77/146 สินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 34 E ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 • อีเมล : [email protected]